Dossierbeoordeling

Dossierbeoordeling


De Wet verbetering Poortwachter legt werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen op met als doel de duur van het verzuim te bekorten en de instroom in de WIA te verkleinen. Bij het aanvragen van een WIA-uitkering toetst het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende inspanningen zijn gepleegd. UWV legt de werkgever een sanctie op wanneer blijkt dat de inspanningen van werkgever en/of werknemer onvoldoende zijn. De werkgever moet dan 1 jaar langer het loon van de zieke medewerker doorbetalen en de ontbrekende re-integratieactiviteiten alsnog uitvoeren.

Wanneer u zich afvraagt of het verzuimdossier wel voldoet aan de eisen die de Wet verbetering Poortwachter stelt, is het verstandig onze arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit kan op ieder gewenst moment. De arbeidsdeskundige beoordeelt of er in het kader van de WVP voldoende re-integratieacties zijn uitgevoerd en of dit naar behoren is gedocumenteerd. Ziekteverzuim is complexe materie waarin soms zaken door elkaar lopen; is een werknemer echt ziek of wordt de ziekte gebruikt om andere problemen te maskeren.

Om hierin inzicht te krijgen kan de arbeidsdeskundige een dossier op de inhoud beoordelen en bijvoorbeeld ziekte en functioneren uit elkaar halen. Hiermee wordt voorkomen dat de verkeerde weg wordt ingeslagen en het eigenlijke probleem niet boven tafel komt. Dit geeft geen rare verassingen achteraf en de daarbij behorende extra kosten.

Mocht de arbeidsdeskundige hiaten constateren dan krijgt u advies hoe u deze kunt herstellen.

Onze arbeidsdeskundige loopt samen met u de verzuimstappen door en neemt de verslaglegging hiervan onder de loep. De arbeidsdeskundige beoordeelt of er in het kader van de Wet verbetering Poortwachter voldoende verzuimacties zijn uitgevoerd en of dit naar behoren is gedocumenteerd. Mochten hiaten worden geconstateerd, dan geeft de arbeidsdeskundige u in overweging deze te herstellen.

In geval van een loonsanctie kan de arbeidsdeskundige of onze bedrijfsarts u bijstaan om een bezwaar te onderbouwen. De arbeidsdeskundige zal u direct mondeling adviseren om geen tijd verloren te laten gaan. U krijgt binnen vijf werkdagen een arbeidsdeskundige rapportage met de bevindingen.

De dossierbeoordeling bestaat uit een gesprek met leidinggevende en indien nodig werknemer. Het wordt afgesloten met een rapportages waarin de analyse wordt vermeld met een advies voor het vervolg. Dit advies wordt samen met de leidinggevende verwerkt tot een plan van aanpak.